Begravelsesbyrået Sukken.no / Personvernerklæring for Hønefoss Begravelsesbyrå, Sukken AS

Bilde1

Behandlingsansvarlig 

Daglig leder Guro J. Sukken Rogne på vegne av Sukken Begravelsesbyrå AS ansvarlig for selskapets håndtering av personopplysninger. De personopplysningen vi mottar og eventuelt oppbevarer, er nødvendige for å oppfylle avtalen mellom begravelsesbyrået og kunden.  

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; navn, adresse, telefonnummer, 

 e-postadresse, slektskapsforhold og personnummer. I noen tilfeller lagres også siste ligning for en begrenset periode. 

 

Lov om behandling av personopplysninger omfatter ikke opplysninger om avdøde, vi vil imidlertid like fullt for ordens skyld opplyse om hvilke opplysninger vi lagrer; full navn, adresse, sivilstand, fødested, personnummer og tilhørighet til trossamfunn. I noen tilfeller oppbevares også siste ligning for en begrenset periode. 

Personopplysningene vi lagrer om avdødes arvinger er begrenset til, fullt navn, slektsforhold, adresse og telefonnummer. I noen tilfeller lagres også personnummer. 

I de tilfellene der vi blir kontaktet av mennesker som ønsker vår hjelp til å planlegge egen gravferd, lagrer vi fullt navn, fødselsdato, tilhørighet til trossamfunn og ønsker for egen gravferd. 

 

Formål med behandlingen 

Vi behandler opplysningene dine for å kunne gjennomføre de forpliktelse avtalen med deg pålegger oss. 

Opplysningene om den avdøde behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor det offentlige og deg eller dere som kunde.

 

Grunnlaget for behandlingen 

Navn ditt, adressen, telefonnummeret og e-postadressen benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen med deg og for å oppfylle de krav vi har mot offentlig kontor. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 

 

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har gitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp av våre tjenester. For det tilfelle at du har henvendt deg til oss via våre nettsider, lagrer vi de personopplysningene du har avgitt på nettsidene våre i forbindelse med henvendelsen til oss. 

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

For å kunne oppfylle de forpliktelsene oppdragsavtalen med deg pålegger oss, må vi utlevere nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: gravfredsmyndigheter, skifterett, NAV, skatteetaten, leverandører av minnesamvær, blomster, gravminner, dødsannonser, takkeannonser, minnesider, musikere og seremoniledere. Disse har forpliktet seg til å behandle personopplysninger i henhold til GDPR. 

Utover dette vil vi ikke dele, selge eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse til oss lagres i maksimalt 8 måneder. Opplysninger om avdøde lagres i utgangspunktet for alltid i vårt passive register. 

I noen tilfeller der kunden ønsker at vi skal lagre alle opplysningene vi har mottatt, kan vi gjøre det forutsatt at det inngås en skriftlig avtale mellom den aktuelle kunden og oss som begravelsesbyrå. 

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil bli lagret i inntil 5 år i henhold til lovens krav. 

 

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler personopplysningene dine i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Behandling i strid med reglene kan klages inn til Datatilsynet. 

 

Personvernombud

Etter en konkret vurdering av omfanget av databehandling i vår bedrift har vi kommet frem til at mengden av personopplysninger/ sensitive data som lagres ikke er så stor at eget personvernombud er nødvendig. 

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. I tillegg slettes personopplysninger når vi ikke lenger har behov for å ha dem tilgjengelig hos oss. 

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om hvilke opplysninger vi har registrert, retting og/ eller sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser: 

 

Post@sukken.no

Sukken Begravelsesbyrå AS

Nordre torv 5

3515 Hønefoss

Kontakt Oss
x